Description

经历一周忙碌的工作后,蒜头君想趁着周末好好游玩一番。蒜头君想去好多好多地方,他想去南锣鼓巷吃各种好吃的,想去颐和园滑冰,还想去怀柔滑雪场滑雪……可是时间有限,蒜头君并不能玩遍所有的地方,最后他决定去几个离他较近的。

我们知道蒜头君一共想去 N 个地方玩耍,编号从 1 到 N,并且知道了蒜头君所在地方的编号 C,以及 M 条路径。现在蒜头君想让你帮他算一算,他到每个地方分别需要经过多少个地方?

  • 输入格式

第一行输入三个正整数 N, M, C。代表蒜头君想去 N 个地方,有 M 条路径,蒜头君在编号为 C 的地方。\(1 \leq N, C \leq 1000\), \(1 \leq C \leq N, 1 \leq M \leq 10000\)。

保证没有重复边,且图中所有点互相连通。

  • 输出格式

输出 N 行,按编号从小到大,输出结果。第 i 行表示蒜头君到编号为 i 的地方,需要经过多少个地方。

  • 样例输入
1
2
3
4
5
6
5 5 2
1 2
2 3
2 4
3 4
3 5
  • 样例输出
1
2
3
4
5
1
0
1
1
2

Thoughts

求解从一点出发到其他点需要经过的点数,BFS处理。

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1010;
const int maxm = 10010;
int n, m, c;
vector<int> v[maxn];
int d[maxn];
bool vis[maxn];

void bfs(int pos) {
memset(vis, false, sizeof(vis));
queue<int> q;
q.push(pos);
vis[pos] = true;
d[pos] = 0;
while(!q.empty()) {
int u = q.front();
q.pop();
for(int i = 0; i < v[u].size(); ++i) {
if(!vis[v[u][i]]) {
vis[v[u][i]] = true;
q.push(v[u][i]);
d[v[u][i]] = d[u] + 1;
}
}

}
}

int main() {
scanf("%d%d%d", &n, &m, &c);
for(int i = 0; i < m; ++i) {
int x, y;
scanf("%d %d", &x ,&y);
v[x].push_back(y);
v[y].push_back(x);
}
bfs(c);
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
printf("%d\n", d[i]);
}
return 0;
}

Record

  • 2018年08月23日 完成题解